 :          
   833      2017-12-5
              

ᠮᠠᠨ ‍ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ︽ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ
ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ
ᠰᠤᠶᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ︾
ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠰ
ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ
ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠡᠴᠠ ︽ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ︾ ᠭᠡᠬᠦ
ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠦ ᠳᠦᠰᠦᠪ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠳᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ
ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠪᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ‍ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠴᠢ
ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠣ ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ
‍ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠠᠨ ‍ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ‍ᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠤ ᠂ ᠳᠦᠰᠦᠪ ‍ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ
ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠰᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠱᠢᠷᠤ
᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨᠪᠠᠳᠤ ᠂ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ
ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠯᠵᠠᠢ