 :          
   569      2017-12-5
           

ᠮᠠᠨ ‍ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠢᠮᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ
ᠠᠯᠤᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ‍ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠣᠳᠣᠭ ‍ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠠᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠩᠬᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠠ
︽ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ᠋ᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ
ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠩ ᠢᠰᠦᠯ ︾ ᠭᠡᠬᠦ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ‍ᠢ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠨ ‍ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ
‍ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ‍ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ
ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ‍ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ
ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ
ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ‍ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ
ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠣ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠣ ᠭᠠᠷ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃